Show Side Menu
Privacy Notice
NHS Direct Wales - 0845 46 47 - Galw IECHYD Cymru

Staff y Practis

Y Meddygon Teulu

(partneriaeth anghyfyngedig)

Dr David Thomas Williams
MBBS Llundain 1982, MRCGP, DRCOG

Dr Sharon Wyn Bertorelli
MB, ChB Caerdydd 1988

Dr Gareth Ford
MBChB, Caerdydd 1990, MRCGP

Dr Ruth Johnson
BSc 1996, MBChB Lerpwl 1997, MRCS Glasgow 2002, MRCGP 2005, DFFP 2006

Dr Jane Roberts

Dr Emma Sutton

Staff y Practis

Mae ein staff yn gweithio gyda’r Meddygon Teulu i ddarparu cymorth a chyngor i’r cleifion ond weithiau gall eu gwaith fod yn anodd.

Os byddwch yn gorfod aros am hir neu’n cael eich blino gan gwestiynnau, cofiwch fod ein staff yn gweithredu’n unol â’n cyfarwyddiadau ni er mwyn gwneud yn siwˆr fod y practis yn cael ei redeg un effeithiol.

Mae’r practis yn cyflogi tua 24 o staff, a byddwch yn eu hadnabod wrth oddi eu gwisg. Gall ein staff amrywio fel y bydd anghenion y practis yn newid. Dyma’r staff ar hyn o bryd:

Rheolwr y Practis

Miss Caroline Earl sy’n rheoli gweithgareddau’r practis o ddydd i ddydd, ac mae ganddo gyfrifoldeb ariannol am gyfrifon y practis.

Derbynyddion

Mae gennym dderbynyddion yn y tair meddygfa, a’u gwaith yw cynorthwyo gyda’r gwasanaeth i’r cleifion a’r gwaith gweinyddu. Mae eu dyletswyddau’n cynnwys gwneud apwyntiadau, trefnu casglu amalbresgripsiynau, ffeilio ac adfer cofnodion meddygol.

Derbynyddion/Dosbarthu Meddyginiaethau

Mae’r staff hyn yn gweithio o’n meddygfeydd ym Modedern a’r Fali, ac maent yn darparu cefnogaeth i’r partneriaid, y cleifion a’r tîm gofal iechyd sylfaenol gyda gweinyddu, gwaith derbynfa a dosbarthu meddyginiaeth.

Ysgrifenyddion

Mae ein hysgrifenyddion yn darparu gwasanaeth llawn o gefnogaeth ysgrifenyddol i’r practis yn ogystal â gwaith gweinyddol cyffredinol i’r clinigau.

Nyrsys y Practis

Byddwch yn adnabod ein nyrsys oddi wrth eu gwisg nyrs glas. Maent yn darparu gwasanaeth gwerthfawr gan gynnwys rhedeg clinigau, trefnu brechiadau, rhoi cyngor ar iechyd, a rhoi profion gwaed. Dyma’u henwau a’u cymwysterau:

Bethan Hughes RGN, Bydwraig Gofrestredig
Jane Rylance RGN
Wendy Williams RGN
Rebecca Jewell RGN
Glenys Williams Cynorthwyydd Gofal Iechyd

Staff Cysylltiol (Cyflogir gan Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr)

Ymwelwyr Iechyd

Ffôn: (01407) 766000

Bydd Ymwelwyr Iechyd sydd wedi eu lleoli yn Ysbyty Penrhos Stanley yn dod i’n tair meddygfa hefyd. Mae eu dyletswyddau’n cynnwys ymweld â’r holl deuluoedd sydd â phlant o dan bump oed, a rhedeg Clinigau Imiwneiddio Plant.

Nyrsys Cymunedol

Llinell uniongyrchol: (01407) 766000

Mae’r Nyrsys Cymunedol wedi eu lleoli yu Ysbyty Penrhos Stanley ac maent yn darparu gofal nyrsio i gleifion sy’n methu mynd i’r feddygfa.

Bydwragedd

Ffôn: (01407) 766000

Mae’r bydwragedd yn rhedeg ein clinigau cynenedigol yn Ysbyty Penrhos Stanley, ac maent hefyd yn ymweld â mamau cyn ac ar ôl geni. Byddant yn gofalu am y babi am y pythefnos gyntaf o’i bywyd.

Cynghorydd

Bydd Cynghorydd yn dod i’r feddygfa’n wythnosol i helpu cleifion sydd angen cwnsela. Trefnir apwyntiadau trwy’r Meddygon Teulu.

Dietegydd

Bydd Dietegydd yn dod i roi cyngor bob pythefnos. Trefnir apwyntiadau trwy’r Meddygon Teulu neu Nyrsys y Practis.

Meddygon Teulu dan Hyfforddiant/Myfyrwyr

Mae ein practis yn bractis hyfforddi/addysgu. Mae ein Meddygon dan hyfforddiant wedi eu cymhwyso’n llawn ac mae ganddynt lawer o brofiad o weithio mewn ysbyty. Bydd Meddygon dan hyfforddiant ynghlwm wrth ein practis am gyfnodau rhwng chwe mis a blwyddyn, ac mae cleifion yn gweld bod eu dull ffres a brwdfrydig o weithredu yn ychwanegu at y gofal iechyd yr ydym yn ei ddarparu. Gan amlaf bydd y Meddygon dan hyfforddiant yn dod yn bartneriaid Meddygon Teulu wedi iddynt gwblhau eu hyfforddiant, ac maent bob amser yn cael eu hannog i ofyn am gyngor oddi wrth bartneriaid y practis pan fyddant ei angen.

Pan fyddwch yn gwneud apwyntiad, efallai y byddwn yn gofyn i chi a hoffech gael eich gweld gan un o’n Meddygon dan hyfforddiant. Maent yn Feddygon rhagorol ac wedi’u penodi gan y practis. Rydym yn hyderus y byddant yn rhoi triniaeth fodern, effeithiol a llawn gofal i’n cleifion.

Rydym yn ffodus hefyd o gael myfyrwyr meddygol ynghlwm wrth ein practis am gyfnodau byr. Gyda chaniatâd y claf gall y myfyrwyr meddygol fod yn bresennol gyda’r partneriaid er mwyn iddynt ddysgu am ymarfer cyffredinol.

Hefyd bydd Nyrsys sy’n fyfyrwyr ynghlwm wrth y Staff Nyrsio ar adegau.

Local Services, Let
Local Services, Let