Back to News

Gofal Gofalwyr: grwpiau ffocws ar gyfer gofalwyr a gweithwyr iechyd Posted on 12 Aug 2020

Cefndir

Mae Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru yn gweithio mewn partneriaeth â Gofalwyr Cymru i gyflawni prosiect a ariannwyd gan Lywodraeth Cymru o’r enw ‘Gofal Gofalwyr’. Rhyngom, gobeithiwn drawsnewid y gydnabyddiaeth, y parch a’r gefnogaeth i ofalwyr di-dâl ar draws lleoliadau iechyd a gofal cymdeithasol.

Trwy’r prosiect, byddwn yn gweithio gyda gofalwyr a gweithwyr iechyd i gyd-gynhyrchu sesiynau hyfforddiant ac adnoddau ar gyfer gweithwyr iechyd a myfyrwyr i’w cefnogi i fod yn fwy abl i adnabod, cynnwys a chefnogi gofalwyr.

O fewn blwyddyn i’r prosiect hwn (20/21) gobeithiwn ddatblygu adnoddau hyfforddi ar gyfer:

  • Myfyrwyr nyrsio, meddygaeth a fferylliaeth cyn-cymhwyso
  • DPP ôl-gymhwyso ar gyfer staff nyrsio, meddygaeth a fferylliaeth

Yna byddwn yn arbrofi’r adnoddau hyn trwy brifysgolion a chyrff proffesiynol perthnasol.

Yn ail flwyddyn y prosiect byddwn yn cynnal 7 sesiwn hyfforddiant gyda phrifysgolion ac mewn partneriaeth â chyrff iechyd proffesiynol yn seiliedig ar yr adnoddau hyfforddiant hyn.

Yn dilyn y sesiynau hyn, byddwn yn datblygu adnoddau ategol i gefnogi’r sawl sy’n dilyn hyfforddiant trwy DPP er mwyn iddynt allu rhoi eu dysgu ar waith yn lleol, gan ddatblygu eu harfer ac arfer y timau maen nhw’n gweithio ynddynt. Bydd hyn yn sicrhau y bydd mwy o ofalwyr di-dâl yn cyfrannu at ddatblygu modelau gwasanaeth ac y byddant yn cael eu
hadnabod a’u cefnogi’n well mewn amgylcheddau gofal iechyd.

Allwch chi ein helpu?

Er mwyn gwneud yn siŵr ein bod yn datblygu adnoddau a hyfforddiant sy’n wirioneddol effeithiol rydym eisiau deall beth sy’n gweithio’n dda yn barod, pa hyfforddiant a chefnogaeth sydd ar gael a pha hyfforddiant ac adnoddau ychwanegol fyddai’n ddefnyddiol i ofalwyr a gweithwyr iechyd.

Rydym yn awyddus i sicrhau bod yr holl hyfforddiant ac adnoddau yn diwallu anghenion gofalwyr a gweithwyr iechyd a’u bod yn cynnig gwybodaeth leol a phroffesiwn-benodol ddyfnach sy’n ei gwneud yn hawdd rhoi’r hyn a ddysgwyd ar waith.

Rydym yn cynnal 6 grŵp ffocws cychwynnol, ac ni fydd mwy na 15 aelod ymhob sesiwn er mwyn gallu cael trafodaeth fanwl.

Manylion digwyddiadau grŵp ffocws

Cynhelir pob grŵp ffocws trwy Microsoft Teams a byddant yn parhau am tua 90 munud.

Gellir archebu lleoedd ar bob digwyddiad trwy’r dolenni Eventbrite isod. Caiff lleoedd eu neilltuo yn ôl y cyntaf i’r felin gaiff falu. Os oes gormod o geisiadau am leoedd ar unrhyw grŵp ffocws, efallai y cynhaliwn ddigwyddiadau ychwanegol ym mis Hydref.

Grŵp Ffocws 1 – Ar gyfer gweithwyr nyrsio a gweithwyr iechyd eraill
10am: Dydd Llun 7 Medi 2020
https://www.eventbrite.co.uk/e/carer-aware-focus-group-1-for-nursing-and-allied-healthprofessionals-tickets-115070757734


Grŵp Ffocws 2 – Ar gyfer meddygon (pob arbenigedd)
3pm: Dydd Llun 7 Medi 2020
https://www.eventbrite.co.uk/e/carer-aware-focus-group-2-for-doctors-of-all-specialtiestickets-115073606254


Grŵp Ffocws 3 – Ar gyfer gofalwyr di-dâl
10am: Dydd Mawrth 8 Medi 2020
https://www.eventbrite.co.uk/e/carer-aware-focus-group-3-for-unpaid-carers-tickets-115075939232

Grŵp Ffocws 4 - Ar gyfer fferyllwyr a staff fferyllfeydd
10am: Dydd Mercher 9 Medi 2020
https://www.eventbrite.co.uk/e/carer-aware-focus-group-3-for-pharmacists-and-pharmacystaff-tickets-115077335408


Grŵp Ffocws 5 - Ar gyfer nyrsys a gofalwyr di-dâl
2pm: Dydd Llun 21 Medi 2020
https://www.eventbrite.co.uk/e/carer-aware-focus-group-5-for-nurses-and-unpaid-carerstickets-115079674404

Grŵp Ffocws 6 – Ar gyfer gofalwyr di-dâl a’r holl staff gofal iechyd (yn cynnwys:meddygon, fferyllwyr a gweithwyr iechyd cysylltiol)
10am: Dydd Mercher 23 Medi 2020
https://www.eventbrite.co.uk/e/carer-aware-focus-group-6-for-unpaid-carers-andhealthcare-staff-tickets-115081014412

Local Services, Let
Local Services, Let